Zoo siab tos txais koj rau hauv Minnesota Tuam Tsev Ua Liaj Ua Teb uas Muab Daim Ntawv Tso Cai Ua Lag Luam Muag Zaub Mov rau cov Tswv Tshiab thiab Kev Paub txog Kev Puaj Phais ntawm cov Zaub Mov

Thov teb cov kab lus nug nram qab no kom thiaj li paub pab txiav txim siab seb daim ntawv tso cai (license) twg yog daim koj yuav tsum tau kom koj yog ib tug tub lag luam tshiab nyob rau hauv lub xeev Minnesota.

Kev taw qhia: Koj kuj yuav tsum muaj ib tug xaum thiab ib daim ntawv sau cov tswv yim cia.

Tam sim no koj puas tau muaj ib lub lag luam uas muaj daim ntawv tso cai muag zaub mov thiab koj xav kom nws nthuav tawm kom dav dua, rov kho kom zoo dua, los yog xav muab rhais mus rau lwm qhov chaw?

Tam sim no koj puas tseem muaj ib lub lag luam uas muaj daim ntawv tso cai muag zaub mov thiab koj xav muag koj lub lag luam?

Yog hais tias muaj, thov hu rau 651-201-6062 los yog sau ib tsab email rau mda.licensing@state.mn.us

Ib co lag luam muag zaub mov tsis tas muaj daim ntawv tso cai muag nyob rau hauv lub xeev Minnesota. Xav paub ntxiv txog cov lag luam no nias NOV.

Kev pab txhais lus

Koj muaj cai mus nrhiav neeg muab cov ntaub ntawv txhais lus, koj yuav yog tus them qhov nqi txhais cov ntaub ntawv, rau kev pab ntxiv txog cov tswv yim rau kev pab thiab lub xeev MN cov cai uas yog sau ua lus As Kiv. Peb yuav txhais tsis tau lub xeev MN Cov Cai los yog cov ntaub ntawv los ntawm lwm lub chav ua hauj lwm/koom haum.